AKUPUNKTUR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1: Derneğin Adı ve Merkezi:

AKUPUNKTUR DERNEĞİ’nin merkezi İstanbul’dadır. Akupunktur Derneği 1987 yılında 3/1a maddesinde isimleri yazılı yedi kurucu üye tarafından kurulmuştur.

MADDE 2: Derneğin Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için ne suretle faaliyette bulunulacağı:

a)DERNEĞİN AMACI: Akupunktur ve diğer Tamamlayıcı Tip ve/veya Alternatif tedavilerin bilimsel yönlerini ve önemini vurgulamak, akupunkturla ve diğer tamamlayıcı yöntemlerle tedavideki başarıyı, tüm hekimlere ve topluma duyurmak, bu konunun ayrıntılı olarak anlatılmasında, açıklanmasında ve bilimsel yönleriyle vurgulanmasında önderlik yapmak, Akupunktur ve diğer Tamamlayıcı Tedavilerin uygulanışıyla ilgili ülkemizde standardizasyonun sağlanabilmesi için gerekli ve yetkili makamlara önerilerde bulunmak, ilgili görüşmeleri yapmak ve kamuoyunda bu konuda uygulama yapan sağlık profesyonellerini temsil etmek.

b) DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:

1-Akupunktur ile tedavi yöntemini uygulamak amacıyla hastane, tip merkezi, poliklinik, dal merkezi, tıbbi müessese, muayenehane ve benzeri sağlık kurumlarının açılmasına katkılarda bulunmak, danışmanlık yapmak, hasta ve hekimlerin yararlanmaları amacıyla Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıpla ilgili kitaplıklar kurmak.

2-Akupunkturla tedavi yöntemini uygulayan hekimleri dernek bünyesi altında toplamak, sorunlarını tartışmak, çözüm yolları geliştirmek ve resmi makamlara iletmek.

3-Akupunkturla tedavi yöntemini uygulayacak hekimlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemek ve sertifika vermek.

4-Diğer sağlık birimleriyle iyi ilişkilerde bulunarak, Akupunkturla Tedavi yönteminin önemini anlatmak ve ortak çalışmalar koordine etmek ve uygulamak.

5-Yurt içinde yerli ve yabancı Akupunktur uzmanlarının katılacağı Kongre, Bilimsel Toplantı, Sempozyum, Kurs, Seminer, sergi ve benzeri toplantılar organize etmek ve bu konuda gerek Kamu ile gerekse Özel sektör ve Üniversitelerle iş birliği yapmak.

6-Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp konusunda kitap, dergi, broşür, gazete, internet sitesi vb. yayınlar hazırlamak, radyo ve TV yoluyla halkın bilgilendirici, eğitici konuşmalar yapmak.

7-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, yemekli-yemeksiz balo, çay, kermes, tiyatro, konser, spor yarışmaları, piknik, gezi, vb. düzenlemek.

8-Türkiye’de ve yurt dışında mevcut veya kurulacak Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dernekleri ve benzeri sağlık kuruluşu dernekleri ile iş birliği ve iletişim içinde olmak, gerektiğinde şubeler açmak, amaçları birbirine çok yakın Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dernekleriyle de genel kurul onayladığı takdirde birleşme yoluna gitmek için gerekli çalışmalara aktif destek vermek.

9-Derneğin amaçlarına uygun olarak, her türlü taşınır mal ve araç-gereci yurt iç sağlamak, aynı amaçla gerekli taşınmaz malları bağış veya satın alma yoluyla sağlamak.

10-Yurtiçi ve yurt dışında Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıpla ilgili bilimsel başarılar elde etmiş yeri, yabancı bilim adamlarına yönetim kurulunun onaylaması koşuluyla plaket, başarı sertifikası ünvan madalya vermek.

11-Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıpla ilgili kurulmuş olan derneklerle birlikte federasyon kurmak veya var olan federasyonlara katılmak

 

MADDE 3/1: DERNEĞE ÜYE OLMAK VE ÜYELİK KOŞULLARI: Derneğin 4 (Dört) çeşit üyesi vardır.

a)KURUCU ÜYELER: 7 (Yedi) kurucu üyesi vardır. Bu kişiler:

1-1338 Kemaliye doğumlu Dr. Şerif Talat Nüzhet Ziyal

2-1950 Balıkesir doğumlu Dr. R. Baha Çelik

3-1946 İstanbul doğumlu I.Reha Arar

4-1945 Konya doğumlu Dr. E.Eşber Atli

5-1929 Bandırma doğumlu Dr. Yılmaz Önüt

6-1950 Sakarya doğumlu Dr. Ahmet Kiremitçigil

7-1956 Ankara doğumlu Diş Tabibi Ömer Engin

b)ASIL ÜYELER: Akupunktur ile tedavi yöntemini uygulayan hekimler ve diş hekimleri ile diğer dallarda ya da pratisyen olarak faaliyet gösterip Akupunktur ve Tamamlayıcı Tip konuları ile ilgilenen hekimler istekleri halinde ve yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler. Ayrıca hekim olmamasına rağmen Akupunkturla ve Tamamlayıcı Tıpla ilgilenen ve bu konuyla yakından ilgilenen kişiler de en az 2 üyenin önerisi ve yönetim kurulunun 4/5 çoğunluk kararı ile asil üye olabilirler. Ayrıca Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler de Tıp Doktoru olmak kaydıyla aynı koşulda asil üye olabilirler. Asil Üyeler aidat ödemek zorundadırlar. Her asil üye oy hakkına sahiptir.

c) ŞEREF ÜYELİĞİ: Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde büyük katkılar sağlamış olan eski üyelerle, varlıkları ve kişilikleriyle derneğe güç verecek olan ancak daha önce üye olmamış olan kişiler Genel Kurulun 3/5 olumlu oyuyla Şeref Üyeliği statüsüne alınırlar. Eğer Şeref Üyesi unvanı olan kişiler daha önce yönetim kurulunda görev almışlarsa kendilerine Onursal Başkanlık sıfatı da verilebilir ve Derneğin tüm çalışmalarında ve her ortamda Akupunktur Derneği Onursal Başkanı olarak anılırlar. Şeref üyeleri aidat ödemezler.

d)FAHRİ ÜYELER: Dernek çalışmalarına katkıda bulunan ancak asil üyelik koşullarını içermeyen kişiler yönetim kurulu kararı ile fahri üye olurlar. Bu kişiler aidat ödemezler ve oy hakları yoktur. Sadece toplantılara katılıp görüş bildirebilirler.

MADDE 3/2: ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:

Her üye, dilediği zaman yazılı olarak yönetim kuruluna istifa dilekçesini yazarak Dernekten, ayrılma hakkına sahiptir. Ancak üyelik süresi içinde tahakkuk etmiş borçlarını da ödemek zorundadır.

Bir üyenin Dernekler kanuna, tüzüğüne ya da derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunması, derneği küçük düşürücü, zor durumda bırakıcı kasti davranışta bulunması durumunda bu üyelerin yönetim kurulu tarafından yazılı savunması istenebilir. Bu savunma sonucu, yönetim kurulu tarafından savunması yetersiz bulunan üyenin üyeliğine yönetim kurulu tarafından son verilir.

Yine aynı şekilde Derneğe aidat borcu olan üyelere yazılı tebligat yapılmasına rağmen hala 30 (Otuz) gün içinde ödeme yapılmamışsa yönetim kurulu bu üyeleri üyelikten çıkarabilir.

MADDE 4: GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

Dernek Genel Kurulu üç yılda bir Kasım ayı içinde Dernek merkezinde ya da uygun görülen yerde yapılır. Genel Kurula çağrı, yönetim kurulu tarafından ve tüm üyelere en az 15 gün önceden Günü, saati yeri ve gündemi Gazete ilanı veya elektronik posta veya yazılı posta ile duyurulur.

Genel Kurul, Katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı bulunamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan sayısı, yönetim ve denetleme kurulu üye sayısının toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 5: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

  • Dernek Organlarının Seçilmesi
  • Gerektiğinde Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi
  • Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülmesi, ibra edilmeleri.
  • Bütçenin görüşülmesi ve kabul veya değiştirilmesi ve oylanması.
  • Gündemdeki diğer maddelerin ya da gündem dışı hazır bulunanların 1/10 çoğunlukla yazılı olarak verdiği ek önergelerin görüşülmesi ve oylanması.
  • Dernekler kanunu ve tüzüğe uygun olarak belirlenen maddelerin görüşülerek karara bağlanması
  • Derneğin Feshedilmesi

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurula katılma hakkına sahip her üyenin bir tek oy hakkı vardır. Tüzük Değişikliği hariç olmak üzere tüm kararlar çoğunluk esasıyla alınır. Yönetim ve denetleme Kurulu Asil ve yedek üyeliklerinin seçimi gizli oyla, oy sayımı ve tasnifi açık olarak yapılır. Diğer maddelerin oylamalarının nasıl yapılacağına genel kurul karar verir

MADDE 6: YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI:

YÖNETİM KURULU: Beş asil, beş yedek üyeden olmak üzere Genel kurulca gizli oyla seçilir Yönetim Kurulu seçilmesinin hemen akabinde kendi arasında Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter. Sayman ve Üye seçerek görevini sürdürür. Yönetim kurulunda boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu, genel kurulda seçilen yedek üyeler arasından davette bulunur ve yeni gelen üyeden sonra tekrar iş bölümü yapılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1-Derneği en iyi şekilde temsil etmek veya gerektiğinde başka üyelere temsil yetkisi vermek,

2-Derneğin Gelir-Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait olan bütçeyi genel kurula sunmak.

3-Derneğin amaçlarına ve Genel Kurulun verdiği kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.

4-Derneğe ait her türlü kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak.

5-Tüzükte belirtilen zamanda Genel Kurulu toplamak.

6-Derneğe ait tüm faaliyetlerde Dernek Başkanına bilgi vermek ve görüşünü almak.

7-Dernekler kanunu ve Tüzük gereği kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek.

DENETLEME KURULU: Denetleme Kurulu, Genel Kurulca üç asil ve üç yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilir. Denetleme kurulunda boşalma olduğu takdirde denetleme kurulu, genel kurulda seçilen yedek Üyeler arasından davette bulunur ve boşalan üyenin yerine göreve devam ederler.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1-Yönetim Kurulunun çalışmalarını yönetmelik ve yasa gereği 6 ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve kontrol etmek.

2-Derneğin tüm defterlerini inceleyerek, gelirlerin usulüne uygun olarak toplanıp toplanmadığını, giderlerin de usulüne göre harcanıp harcanmadığını incelemek.

3-Genel Kurula sunmak üzere rapor hazırlamak.

4-Gerekli olumsuzluklar ve yasalara aykırı durumlar gördüğü hallerde yetkili mercilere durumu bildirmek.

MADDE 7: DERNEĞİN ŞUBESİ: Derneğin Şubesi yoktur. Şube Kuruluşuna, görev ve yetkileri ile genel kurulda nasıl temsil edileceğine Genel Kurula katılanların 4/5 olumlu oy kullanmaları sonucu karar verilebilir

MADDE 8: ÜYE GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK AIDAT MİKTARININ BELİRLENİŞ ŞEKLİ:

Üye Giriş Ödentisi adı altında bir ödenti alınmayacaktır. Yıllık aidatlar ise Genel Kurul belirlenecek ve 3(üç) yıl boyunca da aynı kalacaktır. Üye aidatı, yönetim kurulu uygun gördüğü takdir de iki taksitle de tahsil edilebilecektir.

MADDE 9: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek, amaçları doğrultusunda, bir yıl içinde, o yılki üye aldatının elli katını geçmeyecek ve derneği zora sokmayacak şekilde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir.

MADDE 10: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ: Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından ve yılda en az bir kez yapılacak ve yönetim kuruluna da bu denetimle ilgili bir rapor verilecektir.

MADDE 11: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ: Derneğin Tüzüğünün değiştirilebilmesi için Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu gerekir.

MADDE 12: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ: Derneğin Genel Kurulca feshedilebilmesi için Genel Kurula Katılanların 2/3 yoğunluğunun bu doğrultudaki oyu gerekmektedir. Tasfiye ile ilgili diğer ayrıntılar ve koşular Genel Kurulca belirlenir.

MADDE 13: DİĞER HÜKÜMLER Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ve Türk Medeni Kanunu’nun Hükümleri uygulanır.